AKTY PRAWNE

Akty prawne dotyczące Państwowej Straży Pożarnej i ochrony przeciwpożarowej w Rzeczypospolitej Polskiej

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz.558)

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1230, ze zm.)

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229, ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1991r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 1999 r. Nr 111, poz.1311, ze zm.)

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 75, poz.843, ze zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz.375, ze zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz.455)

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2000 r. Nr 93, poz.1035)

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 1998 r. Nr 121, poz.798)

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1818, ze zm.)

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U. z 1992 r. Nr 54, poz.259)

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej  biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U. z 2001 r. Nr 82, poz.895)

13. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, podpisana w Warszawie 4 kwietnia 2000 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 38, poz. 341) 

Akty prawne dotyczące Państwowej Służby Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej w Republice Litewskiej

1. Ustawa Republiki Litewskiej o bezpieczeństwie cywilnym – Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas (Žin., 1998, Nr.115 – 3230)

2. Ustawa Republiki Litewskiej o rezerwie państwowej Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymas (Žin., 2000, Nr.78 – 2359)

3. Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie przeciwpożarowej Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123- 5518)

4. Ustawa Republiki Litewskiej o bezpieczeństwie radiacyjnym Lietuvos Respublikos radiacines saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr.11 – 239)

5. Ustawa Republiki Litewskiej o lasach – Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr.96-1872; 2001, Nr. 35-1161)

6. Wytyczne Republiki Litewskiej w zakresie polityki rozwoju i pomocy w latach 2003 – 2005 – Lietuvos Respublikos plėtros ir pagalbos politikos 2003-2005 metams nuostatai (Žin., 2003, Nr.45 – 2025)

7. Zatwierdzone uchwałą Rządu RL Nr.937 z 05-08-1996 “Przepisy przekraczania granicy państwowej Republiki Litewskiej przez siły i wyposażenie ratownicze zagraniczne i Republiki Litewskiej”- LR Vyriausybės 1996–08-05 nutarimu Nr. 937 patvirtintos “Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgų ir technikos vykimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną taisyklės“ (Žin., 1996, Nr.76 – 1929)

8. Uchwała Rządu RL Nr. 61 z 19-01-2000 o zatwierdzeniu trybu zwracania się do

innych państw lub organizacji międzynarodowych o udzielanie pomocy- LR Vyriausybės 2000-01-19 nutarimas Nr. 61 “Dėl kreipimosi dėl pagalbos teikimo į užsienio valstybes ar tarptautines organizacijas tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 115–3230)

9. Umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos įvykus katastrofoms, gaivalinėms nelaimėms bei kitiems ypatingiems atsitikimams (Žin., 2000, Nr.80 – 2413)

Font Resize