LEGAL ACTS

Legal acts concerning the State Fire Service and fire protection in the Republic of Poland (Dz.U. – Official Journal):

1. Act of 18 April 2002 on the state of natural disaster – Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz.558)

2. Act of 24 August 1991 on the State Fire Service – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1230, ze zm.)

3. Act of 24 August 1991 on Fire Protection – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229, ze zm.)

4. Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 29 December 1991 on detailed rules for the organisation of the national rescue and fire-fighting system  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1991r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 1999 r. Nr 111, poz.1311, ze zm.)

5. The Regulation of the Prime Minister of 15 September 1999 on granting statutes to the National Fire Service Headquarters  – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 75, poz.843, ze zm.)

6. The Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 8 April 1999 on defining detailed rules of organisation of the Voivodship and Poviat Headquarters of the State Fire Service – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz.375, ze zm.)

7. The Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 20 April 1999 on detailed rules of establishment and liquidation of rescue and fire-fighting units of the State Fire Service  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz.455)

8. Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 22 September 2000 on detailed rules on equipping organisational units of the State Fire Service  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2000 r. Nr 93, poz.1035)

9. Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 14 September 1998 on the scope, detailed conditions and procedures for including fire protection units in the national rescue and fire-fighting system  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 1998 r. Nr 121, poz.798)

10. The Regulation of the Council of Ministers of 3 December 2002 on the manner of establishing a communal response team, poviat and voivodship crisis response team and the Government Crisis Coordination Team and their functioning  – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1818, ze zm.)

11. The Regulation of the Council of Ministers of 4 July 1992 on the scope and procedure of exercising rights by the person in charge of rescue operations – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U. z 1992 r. Nr 54, poz.259)

12. The Regulation of the Minister of the Interior of 31 July 2001 on the detailed rules of management and cooperation of fire protection units participating in rescue operations  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej  biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U. z 2001 r. Nr 82, poz.895)

13. Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Lithuania on cooperation and mutual assistance in the event of disasters, natural disasters and other serious accidents, signed in Warsaw on 4 April 2000 – Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, podpisana w Warszawie 4 kwietnia 2000 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 38, poz. 341) 

Legislation regulating the activities of the State Fire and Rescue Service in the Republic of Lithuania (Žin. – Official Journal):

1. Law on Civil Protection of the Republic of Lithuania  – Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas (Žin., 1998, Nr.115 – 3230)

2. Law on the State Reserve of the Republic of Lithuania – Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymas (Žin., 2000, Nr.78 – 2359)

3. Law on Fire Safety of the Republic of Lithuania – Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123- 5518)

4. Law on Radiation Protection of the Republic of Lithuania – Lietuvos Respublikos radiacines saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr.11 – 239)

5. Law on Forests of the Republic of Lithuania – Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr.96-1872; 2001, Nr. 35-1161)

6. Regulations of the Development and Aid Policy of the Republic of Lithuania for 2003-2005 – Lietuvos Respublikos plėtros ir pagalbos politikos 2003-2005 metams nuostatai (Žin., 2003, Nr.45 – 2025)

7.  Resolution No. of the Government of the Republic of Lithuania No. 937 “Rules for the Travel of Rescue Forces and Equipment of Foreign States and the Republic of Lithuania Across the State Border of the Republic of Lithuania” – LR Vyriausybės 1996–08-05 nutarimu Nr. 937 patvirtintos “Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgų ir technikos vykimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną taisyklės“ (Žin., 1996, Nr.76 – 1929)

8. Resolution No. 1 of the Government of the Republic of Lithuania of 19 January 2000. 61 “On the Approval of the Procedure for Applying for Assistance to Foreign States or International Organizations”  – LR Vyriausybės 2000-01-19 nutarimas Nr. 61 “Dėl kreipimosi dėl pagalbos teikimo į užsienio valstybes ar tarptautines organizacijas tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 115–3230)

9. Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Poland on Cooperation and Mutual Assistance in the Event of Disasters, Natural Disasters and Other Special Accidents – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos įvykus katastrofoms, gaivalinėms nelaimėms bei kitiems ypatingiems atsitikimams (Žin., 2000, Nr.80 – 2413)

Font Resize