Slide Transgraniczna Sieć Zarządzania Kryzysowego Project No LT-PL-3R-202 “Emergency Response Matrix - a new approach to cross-border emergency governance” Transgraniczna Sieć Zarządzania Kryzysowego Project No LT-PL-3R-202 “Emergency Response Matrix - a new approach to cross-border emergency governance”

SIEĆ

Transgraniczna Sieć Zarządzania Kryzysowego

Misją Transgranicznej Sieci Zarządzania Kryzysowego jest aktywna i efektywna współpraca na rzecz uzyskania wysokiego poziomu ochrony ludności, środowiska naturalnego i mienia przed klęskami i katastrofami oraz zapewnienia gotowości na ich wystąpienie i reagowania na nie.

Sieć jest trwałą platformą współpracy transgranicznej w zakresie przepływu informacji, analiz, badań oraz podejmowania wielodyscyplinarnych działań w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, katastrofom, klęskom żywiołowym lub innym poważnym wypadkom i likwidacji ich skutków.

Zasadą działania Sieci jest konsensus, jawność, partnerska współpraca oraz wzajemne wspieranie działań uczestników Sieci.

Font Resize